BrEA Magazine januari-maart 2022

Lees meer over wat zich afspeelde in de ingenieurswereld tussen juli en september 2021.Beste vrienden,
Vooreerst mijn allerbeste wensen voor een gezond en voorspoedig 2022. Hopelijk wordt 2022 het jaar waarin corona eindelijk “een griepje” wordt waartegen kwetsbare personen zich jaarlijks laten vaccineren en waarin het plaatsen van de booster kon vermijden dat de omikron variant er voor zorgde dat de 4de golf weldra gevolgd werd door de 5de golf.
Zoals Bob Dylan het reeds zo mooi meegaf: The Times They Are A’Changin, en dit niet enkel door corona. Ook de studentenpopulatie in de masters aan onze faculteiten onderging een grondige wijziging. Daar waar 20 jaar geleden deze populatie en het onderwijs 100% Nederlandstalig waren, is heden ten dage voor ongeveer de helft van onze masterstudenten Engels de werktaal en zijn zij het Nederlands niet meester. BrEA moet zich dan ook aanpassen aan deze nieuwe realiteit. We willen het bindmiddel en de networking place blijven voor alle alumni van de faculteiten ingenieurswetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen en computer
wetenschappen. Engels zal dan ook toenemend de communicatietaal worden van BrEA. Bezoek alvast eens onze vernieuwde website www.brea.be. Deze is nu tweetalig Nederlands/Engels.
Maar deze evolutie heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van ons onderwijs, in tegendeel zelfs. In dit magazine vindt u bijdragen van enkele net afgestudeerde alumni. Met hun thesis werden zij de winnaars van de BrEA- en ie-netprijzen. Aan de wedstrijd voor de ie-netprijzen nemen alle ingenieurs
en bio-ingenieursfaculteiten van Vlaanderen deel, dus van de universitaire netwerken van Leuven, Gent, Antwerpen en Brussel. In de categorie Burgerlijk ingenieur kaapte de VUB de 1ste en de 3de prijs weg. In de categorie Bio-ingenieur was de VUB nog indrukwekkender. We wonnen de 1ste en de 2de prijs. Hoe kan de kwaliteit van ons onderwijs beter bewezen worden? Small can really be beautiful.
Nu we een beetje vrijheid herwonnen hebben, zijn onze activiteiten weer opgestart. Op 27 oktober hadden we eindelijk nog eens een Afterworkdrink en op 17 november vond ons jaarlijks symposium plaats. Thema was dit jaar: The threat of crime to our critical and cyber infrastructure. Een zeer actueel onderwerp.
Ik hoop dat het jaar 2022 het jaar wordt waarin we “het normaal” terugvinden.
Tot spoedig op een van onze activiteiten,
Dear friends,
First of all my best wishes for a healthy and prosperous 2022. Let 2022 be the year where corona finally becomes “just a flu” against which vulnerable people get a yearly vaccination and in which a booster prevents that, due to the omicron variant, the 4th wave soon becomes a 5th wave.
As Bob Dylan told us: The Times They Are A’Changin and this not only because of corona. The student populations at the masters of our faculties have undergone a profound change. 20 years ago, the student population and the lessons were 100% Dutch. Nowadays the working language for about half of our students is English and they don’t speak Dutch. BrEA has to adapt to this new reality. We want to remain the binding element and the networking place for all alumni from the faculties Engineering sciences, Bio-engineering and Computer sciences. Therefore English will gradually become the communicating language for BrEA. Go to our renewed website www.brea.be that is now bilingual Dutch/English
This evolution has no negative influence on the quality of our education, on the contrary. Further in this magazine you will find contributions of some alumni that just graduated. With their theses they were the winners of the BrEA and ie-net prices. At the ie-net prices competition, all faculties in Engineering and Bio-engineering sciences of Flanders (universities of Antwerp, Brussels, Gent and Leuven) compete against one another. In the category Civil Engineers, the VUB won the 1st and the 3rd price. In the category Bio-engineers, we did even better. We won the 1st and the 2nd price. How to better illustrate the quality of our education? Small can really be beautiful.
Now that our freedom is gradually coming back, we have started up our activities again. On October 27th, we had an After Work drink and on November 17th we had our yearly symposium. The topic this year was: The threat of crime to our critical and cyber infrastructure. A very actual topic.
I hope that 2022 will become the year when we can go back to “fully normal”.
Looking forward to meet you on one of our upcoming activities,

Artikels

Mushroom Management: Ken je baas
BrEA Engineering prices
Bedrijfscultuur: door de lens van Steve McCury