top of page

BrEA Magazine oktober-december 2022

Lees meer over wat zich afspeelde in de ingenieurswereld tussen oktober en december 2022.

Beste vrienden,
Het nieuwe academiejaar is van start gegaan. Dit jaar vond de academische opening plaats onder de leiding van onze nieuwe rector, Prof. Dr. Jan Danckaert, Voorzitter van Applied Physics Group. We wensen hem alle succes toe in zijn nieuwe functie en hopen dat hij ook zal blijven inzetten op nauwe banden met de alumni, de industrie en de gemeenschap.
Een nieuw academiejaar betekent ook dat we een nieuwe lichting ingenieurstudenten mogen verwelkomen. Zij maakten de juiste studiekeuze en zullen kunnen bijdragen aan het oplossen van de belangrijke uitdagingen die ons te wachten staan. In ons magazine geven we graag het woord aan de faculteiten Ingenieurs-, Bio-ingenieurs- en Computerwetenschappen. Verderop vindt U dan ook een bijdrage over de huidige stand van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en van de vakgroep Architectonische Ingenieurswetenschappen. We zullen in de komende edities alle vakgroepen aan bod laten komen zodat alle alumni op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied.
Verder hoop ik dat eenieder de winter goed zal doorkomen. De actualiteit drukt ons nog maar eens met onze neus op de feiten. Europa moet voor alle essentiële basisbehoeften (energie, voeding, water) en de belangrijkste financiële en industriële factoren het heft meer in eigen handen nemen en de afhankelijkheid van onvoorspelbare leveranciers afbouwen. We moeten ‘consuminderen’ en ‘investeermeerderen’. Dit zal niet enkel onze autonomie verhogen maar zal tegelijkertijd onze voetafdruk verlagen met zowel positieve economische gevolgen alsook een positieve impact op het milieu. Op het individuele vlak kunnen we alvast de thermostaat een graadje lager zetten en onze maximumsnelheid beperken tot 100 km/u. Als eenieder een inspanning levert om ons energieverbruik te reduceren zullen de energieprijzen vanzelf dalen.
BrEA bestaat dankzij de inzet van talrijke sympathisanten. Wilt u ook een bijdrage leveren aan onze vereniging, kom dan zeker even langs op Galatea in Vilvoorde op 15 oktober vanaf 10u. Tijdens deze vergadering zullen de grote lijnen voor het werkingsjaar 2022-2023 worden uitgezet. Deelnemen aan het aansluitende diner kan na inschrijving via volgende link: https://www.brea.be/event-details/galatea-vilvoorde
Galatea @ Vilvoorde | BrEAoensdag
Ik nodig U ook graag uit op ons symposium “Game-changing Next-Gen broadband technologies via fiber, Wi-Fi, 5G and satellite!” dat zal plaatsvinden op w 26 oktober om 18.30u in de U-residence op de campus Etterbeek. Inschrijven kan via volgende link: https://www.brea.be/event-details/symposium-game-changing-next-gen-broadband-technologies-via-fiber-wi-fi-5g-and-satellite
Symposium: Game-changing Next-Gen broadband technologies via fiber, Wi-Fi, 5G and satellite! | BrEA

Tot binnenkort,
Luc De Mondt
Voorzitter
Het is beter vragen te hebben waarop we het antwoord niet weten, dan antwoorden die mensen niet in vraag mogen stellen. Yuval Noah Harari.

Dear friends,
The new academic year has started. This year the academic opening took place under the leadership of our new rector, Prof. Dr. Jan Danckaert, Chairman of Applied Physics Group. We wish him every success in his new role and hope that he will also continue to work on close links with the alumni, the industry and the community.
A new academic year also means that we can welcome a new generation of engineering students. They made the right choice and will be able to contribute to solving the important challenges that lie ahead. In our magazine we like to give the floor to the Engineering, Bioengineering and Computer Science faculties. Further on you will find a contribution about the current state of the Faculty of Bioscience Engineering and the Department of Architectural Engineering Sciences. In the coming editions, we will cover all departments so that all alumni stay informed on the latest developments in their field.
Furthermore, I hope that everyone will get through the winter well. Current events once again force us to face the facts. Europe must take more control of all essential basic needs (energy, food, water) and the main financial and industrial factors and reduce its dependence on unpredictable suppliers. We need to consume less and invest more. This will not only increase our autonomy but at the same time will reduce our footprint which in turn will have positive economic consequences as well as a positive impact on the environment. On the individual level, we can already lower the thermostat a degree and limit our maximum speed to 100 km/h. If everyone makes an effort to reduce our energy consumption, energy prices will automatically fall.
BrEA exists thanks to the efforts of numerous sympathisers. If you also want to contribute to our association, be sure to visit Galatea in Vilvoorde on October 15th from 10 am. During this meeting, the broad outlines for the operating year 2022-2023 will be set out. You can participate in the subsequent dinner after registration via the following link: https://www.brea.be/event-details/galatea-vilvoorde
Galatea @ Vilvoorde | BrEA
I would also like to invite you to our symposium "Game-changing Next-Gen broadband technologies via fiber, Wi-Fi, 5G and satellite!" that will take place on Wednesday October 26th at 6.30 pm in the U-residence on the Etterbeek campus. You can register via the following link: https://www.brea.be/event-details/symposium-game-changing-next-gen-broadband-technologies-via-fiber-wi-fi-5g-and-satellite
Symposium: Game-changing Next-Gen broadband technologies via fiber, Wi-Fi, 5G and satellite! | BrEA
See you soon,
Luc De Mondt
President
It is better to have questions that we don't know the answer to than answers that people shouldn't question. Yuval Noah Harari.

Artikels

Vakgroep Bio-ingenieurswetenschappen
De wereld heeft je nodig!
Vakgroep architectonische ingenieurswetenschappen
Promotiebijeenkomst
Mushroom Management
bottom of page